Geodetická kancelář

Ing. Jana Kirnerová

Služby - vyznačení rozestavěné budovy

Rozestavěnou budovou se rozumí budova v alespoň takovém stupni rozestavěnosti, že je již patrné stavebně technické a funkční uspořádání prvního nadzemního podlaží. Podle této definice tedy není možno vyhotovit geometrický plán pro vyznačení rozestavěné budovy, která nemá obvodové zdivo do výšky stropů. Jako vlastník rozestavěné budovy se zapisuje stavebník uvedený ve stavebním povolení, není-li jinou listinou prokázáno, že vlastníkem je jiná osoba. Změna budovy rozestavěné na dokončenou (změna typu budovy) se zapisuje na podkladě ohlášení jejího vlastníka doloženého kolaudačním rozhodnutím. Pokud došlo ke změně vnějšího obvodu budovy, dokládá vlastník také geometrický plán pro vyznačení dokončené budovy. Obvyklý důvod pro zápis rozestavěné budovy je získání hypotečního úvěru. Rozestavěná budova se do katastru nemovitostí zapisuje záznamem.

Co je třeba k zápisu do katastru nemovitostí?

Přílohy k žádosti jsou tyto listiny:

Listiny je nutno předložit v originálech nebo úředně ověřených kopiích, stavební povolení musí obsahovat doložku o nabytí právní moci.