Geodetická kancelář

Ing. Jana Kirnerová

Služby: vyznačení budovy

Budovou se rozumí nadzemní stavba, která je prostorově soustředěna a navenek uzavřena obvodovými stěnami a střešní konstrukcí. Jako vlastník novostavby, která je předmětem evidování katastru, se zapisuje stavebník uvedený v kolaudačním rozhodnutí, není-li jinou listinou prokázáno, že vlastníkem je někdo jiný. V katastru se neevidují drobné stavby.

Drobnými stavbami jsou stavby, které plní doplňkovou funkci ke stavbě hlavní a to:

Co je třeba k zápisu do katastru nemovitostí?

Přílohy k žádosti jsou tyto listiny:

Listiny je nutno předložit v originálech nebo úředně ověřených kopiích, kolaudační rozhodnutí musí obsahovat doložku o nabytí právní moci