Geodetická kancelář

Ing. Jana Kirnerová

Služby - vytyčování hranic pozemků

Pokud chcete mít zákonným způsobem označeny vlastnické hranice Vašeho pozemku

nebo pochybujete o tom, že oplocení pozemku se nenachází na vlastnické hranici, je třeba vlastnickou hranici vytyčit. Vytyčení hranice pozemku je třeba provést také v případě, že chcete stavět nové oplocení na hranici pozemku a stavbu této drobné stavby musíte podle stavebního zákona oznámit územně příslušnému stavebnímu úřadu. Geodet hranici pozemku podle údajů katastru nemovitostí vytyčí, lomové body hranice označí hraničními znaky, vyhotoví vytyčovací náčrt a protokol o vytyčení hranice pozemku a všechny sousední vlastníky pozemků pozve na seznámení s průběhem a označením vytyčené hranice. Geodet, po tomto seznámení dokumentovaném podpisy sousedů a potřebnými poznámkami ve vytyčovacím protokolu, odevzdá předepsanou dokumentaci v jednom vyhotovení katastrálnímu úřadu.